Tietosuojakäytäntö

Olemme erittäin iloisia kiinnostuksestasi yritystämme kohtaan. Bergmann Infotech GmbH:n johto pitää tietosuojaa erityisen tärkeänä. Bergmann Infotech GmbH:n Internet-sivujen käyttö on mahdollista ilman henkilötietojen ilmoittamista. Jos käyttäjä haluaa kuitenkin käyttää yrityksemme tarjoamia erityispalveluja verkkosivujemme kautta, henkilötietojen käsittely voi tulla tarpeelliseksi. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä ja jos käsittelylle ei ole oikeudellista perustetta, pyydämme yleensä käyttäjältä suostumuksen.
Henkilötietojen, kuten käyttäjän nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron, käsittelyssä noudatetaan aina yleistä tietosuoja-asetusta ja Bergmann Infotech GmbH:ssa sovellettavia maakohtaisia tietosuojasäännöksiä. Tämän tietosuojaselosteen avulla yrityksemme haluaa tiedottaa yleisölle keräämiemme, käyttämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen tyypistä, laajuudesta ja tarkoituksesta. Lisäksi käyttäjille tiedotetaan heidän oikeuksistaan tämän tietosuojaselosteen avulla.
Bergmann Infotech GmbH on rekisterinpitäjänä toteuttanut lukuisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaakseen tämän verkkosivuston kautta käsiteltävien henkilötietojen mahdollisimman täydellisen suojan. Internetissä tapahtuvaan tiedonsiirtoon voi kuitenkin aina liittyä tietoturva-aukkoja, joten ehdotonta suojaa ei voida taata. Tästä syystä jokainen käyttäjä voi vapaasti toimittaa meille henkilötietoja vaihtoehtoisesti, esimerkiksi puhelimitse.

1. Määritelmät
Bergmann Infotech GmbH:n tietosuojaseloste perustuu EU:n direktiivin ja asetuksen linjauksille koskien yleistä tietosuoja-asetusta (DS-GVO). Tietosuojaselosteemme on oltava helppolukuinen ja ymmärrettävä sekä yleisölle että asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Tämän varmistamiseksi haluamme selittää käytetyt termistön ja käsitteet etukäteen. Käytämme tässä tietosuojaselosteessa muun muassa seuraavia käsitteitä:

a) Henkilötiedot
Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä "käyttäjä") liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevalla luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa erityisesti tunnistetiedon, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitietojen, verkkotunnisteen tai yhden tai useamman kyseisen luonnollisen henkilön fyysiseen, fysiologiseen, geneettiseen, psyykkiseen, taloudelliseen, kulttuuriseen tai sosiaaliseen identiteettiin liittyvän tekijän perusteella.

b) Asianomainen henkilö
Asianomaisella henkilöllä tarkoitetaan tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

c) Käsittely
Käsittelyllä tarkoitetaan mitä tahansa henkilötietoihin kohdistuvaa automaattista tai ei-automaattista toimenpidettä tai toimenpidekokonaisuutta, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, arkistointia, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, luovuttamista välittämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

d) Käsittelyn rajoittaminen
Käsittelyn rajoittamisella tarkoitetaan tallennettujen henkilötietojen merkitsemistä niiden tulevan käsittelyn rajoittamiseksi.

e) Profilointi
Profilointi on kaikenlaista henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käytetään luonnolliseen henkilöön liittyvien tiettyjen henkilökohtaisten näkökohtien arvioimiseen, erityisesti luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai sijainnin muutokseen liittyvien näkökohtien analysoimiseksi tai ennustamiseksi.

f) Pseudonymisointi
Pseudonymisoinnilla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn käyttäjään ilman lisätietojen käyttöä edellyttäen, että tällaiset lisätiedot säilytetään erillään ja että niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että henkilötietoja ei voida yhdistää tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

g) Rekisterinpitäjä tai käsittelystä vastaava henkilö
Rekisterinpitäjä tai käsittelystä vastaava henkilö on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Jos tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritellään jäsenvaltion lainsäädännössä, rekisterinpitäjästä tai sen nimeämistä koskevista erityisperusteista voidaan säätää jäsenvaltion lainsäädännössä.

h) Henkilötietojen käsittelijä
Henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

i) Vastaanottaja
Vastaanottajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, jolle henkilötietoja luovutetaan, riippumatta siitä, onko kyseessä kolmas osapuoli. Vastaanottajina ei kuitenkaan pidetä viranomaisia, jotka voivat saada henkilötietoja unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisen erityisen tutkintatehtävän yhteydessä.

j) Kolmas osapuoli
Kolmannella osapuolella tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka ei ole käyttäjä, rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelijä eikä henkilöitä, joilla on valtuudet käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän suoralla vastuulla.

k) Sopimus
Sopimuksella tarkoitetaan käyttäjän vapaasta tahdostaan antamaa erityistä ja tietoon perustuvaa tahdonilmaisua lausuman tai muun yksiselitteisen myönteisen toimen muodossa, jolla käyttäjä ilmaisee suostumuksensa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyyn.
2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite
Yleisessä tietosuoja-asetuksessa, muussa Euroopan unionin jäsenvaltioissa sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä ja muissa tietosuojaa koskevissa säännöksissä tarkoitettu vastuuhenkilö on:

Bergmann Infotech GmbH

Pretzscher Strasse 37
04880 Dommitzsch
Deutschland
Puh.: 0711 / 782 44 910
Sähköposti: service@bergmann-infotech.de

Verkkosivut: bergmann-infotech.de

3. Evästeet
Bergmann Infotech GmbH:n Internet-sivuilla käytetään evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokonejärjestelmään Internet-selaimen kautta.
Lukuisat Internet-sivut ja palvelimet käyttävät evästeitä. Monet evästeet sisältävät niin sanotun evästetunnisteen. Evästetunnus on evästeen yksilöllinen tunniste. Se koostuu merkkijonosta, jonka avulla internet-sivut ja -palvelimet voidaan yhdistää tiettyyn internet-selaimeen, johon eväste on tallennettu. Näin vierailtu Internet-sivu ja palvelin voivat erottaa käyttäjän yksittäisen selaimen muista internet-selaimista, jotka sisältävät muita evästeitä. Yksilöllisen evästetunnuksen avulla voidaan tunnistaa ja tunnistaa tietty internet-selain.
Evästeiden avulla Bergmann Infotech GmbH voi tarjota tämän verkkosivuston käyttäjille käyttäjäystävällisempiä palveluja, jotka eivät olisi mahdollisia ilman evästeiden asettamista.
Evästeen avulla verkkosivustomme tiedot ja tarjoukset voidaan optimoida käyttäjän hyödyksi. Kuten edellä mainittiin, evästeiden avulla voimme tunnistaa verkkosivustomme käyttäjät. Tämän tunnistamisen tarkoituksena on helpottaa käyttäjien verkkosivujemme käyttöä. Evästeitä käyttävän verkkosivuston käyttäjän ei esimerkiksi tarvitse syöttää pääsytietojaan uudelleen joka kerta, kun hän vierailee verkkosivustolla, koska verkkosivusto ja käyttäjän tietokonejärjestelmään tallennettu eväste tekevät tämän. Toinen esimerkki on verkkokaupan ostoskorin eväste. Verkkokauppa muistaa evästeen avulla ne tuotteet, jotka asiakas on laittanut virtuaaliseen ostoskoriin.

Käyttäjä voi milloin tahansa estää evästeiden asettamisen verkkosivustollamme käyttämällä internet-selaimen asianmukaista asetusta ja siten pysyvästi kieltää evästeiden asettamisen. Lisäksi jo asetetut evästeet voidaan milloin tahansa poistaa Internet-selaimen tai muiden ohjelmistojen avulla. Tämä on mahdollista kaikilla yleisillä internet-selaimilla. Jos käyttäjä poistaa evästeiden asettamisen käytöstä käytetyssä internet-selaimessa, kaikkia verkkosivujemme toimintoja ei välttämättä voi käyttää täysimääräisesti.

4. Yleisten tietojen kerääminen
Bergmann Infotech GmbH:n verkkosivusto kerää useita yleisiä tietoja joka kerta, kun käyttäjä tai automaattinen järjestelmä kutsuu verkkosivustoa. Nämä yleiset tiedot tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin.
Seuraavia tietoja voidaan kerätä: (1) käytetyt selaintyypit ja -versiot, (2) käyttävän järjestelmän käyttämä käyttöjärjestelmä, (3) verkkosivusto, josta käyttävä järjestelmä siirtyy verkkosivustollemme (ns. referrer), (4) verkkosivuston alisivustot, joille siirrytään käyttävän järjestelmän kautta verkkosivustollamme, (5) verkkosivuston käyttämisen päivämäärä ja kellonaika, (6) internet-protokollaosoite (IP-osoite), (7) käyttävän järjestelmän internet-palveluntarjoaja ja (8) muita vastaavia tietoja ja informaatiota, joiden avulla voidaan torjua vaaratilanteita, jos tietoteknisiä järjestelmiämme vastaan hyökätään.
Käyttäessään näitä yleisiä tietoja Bergmann Infotech GmbH ei tee mitään johtopäätöksiä käyttäjästä. Pikemminkin näitä tietoja tarvitaan (1) verkkosivustomme sisällön oikeaan toimittamiseen, (2) verkkosivustomme sisällön ja sitä koskevan mainonnan optimointiin, (3) tietoteknisten järjestelmiemme ja verkkosivustomme tekniikan pitkäaikaisen toimivuuden varmistamiseen ja (4) lainvalvontaviranomaisille syytteeseenpanoa varten tarvittavien tietojen toimittamiseen verkkohyökkäyksen yhteydessä. Siksi Bergmann Infotech GmbH analysoi anonyymisti kerättyjä tietoja ja informaatiota yhtäältä ja toisaalta tavoitteenaan lisätä yrityksemme tietosuojaa ja tietoturvaa, jotta voimme lopulta varmistaa käsittelemiemme henkilötietojen optimaalisen suojan tason. Palvelimen lokitiedostojen anonyymit tiedot tallennetaan erillään kaikista käyttäjän antamista henkilötiedoista.
5. Yhteydenottomahdollisuus verkkosivuston kautta
Bergmann Infotech GmbH:n verkkosivusto sisältää lakisääteisten säännösten perusteella tietoja, jotka mahdollistavat nopean sähköisen yhteydenoton yritykseemme sekä suoran viestinnän kanssamme, joka sisältää myös niin sanotun sähköisen postin yleisen osoitteen (sähköpostiosoitteen).
Jos käyttäjä ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse tai käyttämällä yhteydenottolomaketta, käyttäjän lähettämät henkilötiedot tallennetaan automaattisesti. Tällaiset käyttäjän vapaaehtoisesti rekisterinpitäjälle toimittamat henkilötiedot tallennetaan käyttäjän käsittelyä tai yhteydenottoa varten. Näitä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
6. Rutiininomainen henkilötietojen
poistaminen ja estäminen
Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää käyttäjän henkilötietoja vain sen ajan, joka on tarpeen tallennuksen tarkoituksen saavuttamiseksi tai jos siitä säädetään EU:n direktiivissä ja asetuksessa tai muussa lainsäätäjän laissa tai asetuksessa, jota rekisterinpitäjään sovelletaan.
Jos säilytystarkoitus lakkaa olemasta voimassa tai jos EU:n direktiivissä ja asetuksessa säädetty säilytysaika päättyy tai jos muu toimivaltainen lainsäätäjä määrää sen, henkilötiedot on rutiininomaisesti estettävä tai poistettava lakisääteisten säännösten mukaisesti.
7. Asianomaisen henkilön oikeudet

a) Oikeus vahvistukseen

Jokaisella käyttäjällä on EU-direktiivin ja asetuksen nojalla myönnetty oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Jos käyttäjä haluaa käyttää tätä vahvistusoikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään.

b) Oikeus saada tietoja

Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on EU:n direktiivin ja asetuksen myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjältä milloin tahansa ja maksutta tiedot häntä koskevista tallennetuista henkilötiedoista sekä jäljennös näistä tiedoista. Lisäksi EU:n direktiivi ja asetus on myöntänyt käyttäjälle oikeuden saada seuraavat tiedot:
 • Käsittelyn tarkoitukset
 • Käsiteltävien henkilötietojen luokat.
 • vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai tullaan luovuttamaan, erityisesti jos vastaanottajat ovat kolmansissa maissa tai kansainvälisissä järjestöissä.
 • Jos mahdollista, henkilötietojen säilytyksen suunniteltu kesto tai, jos tämä ei ole mahdollista, perusteet, joilla tämä kesto määritetään.
 • Oikeus oikaista tai poistaa häntä koskevat henkilötiedot tai oikeus rajoittaa rekisterinpitäjän suorittamaa käsittelyä tai oikeus vastustaa tällaista käsittelyä.
 • Oikeus hakea muutosta valvontaviranomaiselta.
 • Jos henkilötietoja ei kerätä käyttäjältä itseltään: Kaikki saatavilla olevat tiedot tietojen alkuperästä.
 • Automaattisen päätöksenteon olemassaolo, mukaan lukien tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdan mukainen profilointi, ja ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot kyseisestä logiikasta sekä tällaisen käsittelyn laajuudesta ja aiotuista vaikutuksista käyttäjään.
 • Lisäksi tietosuojavaltuutettu Yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisen automatisoidun päätöksenteon, mukaan lukien profilointi, olemassaolo ja ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot kyseisestä logiikasta sekä tällaisen käsittelyn laajuudesta ja aiotuista vaikutuksista käyttäjään.
Lisäksi käyttäjällä on oikeus saada tieto siitä, onko henkilötietoja siirretty kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. Jos näin on, käyttäjällä on myös oikeus saada tietoja siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista.
Jos käyttäjä haluaa käyttää tätä tiedonsaantioikeutta, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään.

c) Oikaisuoikeus

Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on EU-direktiivin ja asetuksen myöntämä oikeus saada häntä koskevat virheelliset henkilötiedot oikaistua viipymättä. Lisäksi käyttäjällä on oikeus pyytää puutteellisten henkilötietojen täydentämistä, myös täydentävällä ilmoituksella, ottaen huomioon käsittelyn tarkoitukset.
Jos käyttäjä haluaa käyttää tätä oikaisuoikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään.

d) Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on EU-direktiivin ja asetuksen antama oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan viipymättä häntä koskevat henkilötiedot, jos jokin seuraavista perusteista täyttyy ja jos käsittely ei ole tarpeen:
 • Henkilötiedot on kerätty tai niitä on muutoin käsitelty tarkoituksiin, joita varten ne eivät enää ole tarpeen.
 • Käyttäjä peruuttaa suostumuksen, johon käsittely perustui yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1 kohdan a alakohdan tai yleisen tietosuoja-asetuksen 9. artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelylle ole muuta oikeusperustaa.
 • Käyttäjä vastustaa käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä käsittelylle ole ylivoimaisia laillisia perusteita, tai käyttäjä vastustaa käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
 • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 • Henkilötietojen poistaminen on tarpeen rekisterinpitäjään kohdistuvan unionin tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi.
 • Henkilötiedot kerättiin tietoyhteiskunnan palveluihin liittyen, joita tarjotaan tietosuojavaltuutetun asetuksen (EY) N:o 2100/94 3 artiklan mukaisesti. 8(1) DS-GVO:N MUKAISESTI.

Jos jokin edellä mainituista syistä pätee ja käyttäjä haluaa poistaa Bergmann Infotech GmbH:n tallentamat henkilötiedot, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään. Bergmann Infotech GmbH:n työntekijä huolehtii poistamisesta välittömästi.
Jos Bergmann Infotech GmbH on julkistanut henkilötiedot ja yrityksemme on vastuussa niistä art. 17 Para. 1 DS-GVO:n nojalla, Bergmann Infotech GmbH toteuttaa kohtuulliset toimenpiteet, mukaan lukien tekniset toimenpiteet, jotta muille rekisterinpitäjille voidaan korvata julkaistujen henkilötietojen käsittely, ottaen huomioon käytettävissä oleva tekniikka ja toteutuskustannukset, jotta käyttäjälle voidaan ilmoittaa, että hän on pyytänyt kyseisiltä muilta rekisterinpitäjiltä kaikkien henkilötietoihin johtavien linkkien tai henkilötietojen jäljennösten tai kopioiden poistamista, jollei käsittely ole välttämätöntä. Bergmann Infotech GmbH:n työntekijä järjestää tarvittavat yksittäistapauksissa.

e) Oikeus rajoittaa käsittelyä

Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on EU-direktiivin ja asetuksen antama oikeus saada rekisterinpitäjältä käsittelyn rajoittaminen, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
 • Käyttäjä kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden sellaisen ajanjakson ajan, jonka aikana rekisterinpitäjä voi tarkistaa tietojen paikkansapitävyyden.
 • Käsittely on lainvastaista, käyttäjä vastustaa henkilötietojen poistamista ja pyytää sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista.
 • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta käyttäjä tarvitsee niitä oikeudellisten vaateiden laatimista, esittämistä tai puolustamista.
 • Käyttäjä on vastustanut käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä vielä ole selvää, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet käyttäjän perusteet.

Jos jokin edellä mainituista edellytyksistä täyttyy ja käyttäjä haluaa pyytää Bergmann Infotech GmbH:n tallentamien henkilötietojen rajoittamista, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään. Bergmann Infotech GmbH:n työntekijä järjestää käsittelyn rajoittamisen.

f) Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on Euroopan unionin direktiivissä ja asetuksessa säädetty oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka käyttäjä on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Käyttäjällä on myös oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle ilman, että rekisterinpitäjä, jolle henkilötiedot on toimitettu, estää sitä, edellyttäen, että käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaiseen suostumukseen tai tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiseen sopimukseen ja että käsittely suoritetaan automatisoidusti, paitsi jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.
Käyttäessään oikeuttaan siirtää tiedot järjestelmästä toiseen yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti käyttäjällä on lisäksi oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista ja edellyttäen, että tämä ei vaikuta kielteisesti muiden henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin.
Käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa Bergmann Infotech GmbH:n työntekijään voidakseen käyttää oikeuttaan tietojen siirtämiseen.

g) Valitusoikeus

Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on Euroopan unionin direktiivissä ja asetuksessa säädetty oikeus vastustaa milloin tahansa omaan erityiseen tilanteeseensa liittyvin perustein häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka suoritetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohdan perusteella. Tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.
Bergmann Infotech GmbH ei enää käsittele henkilötietoja, jos henkilötietojen käsittelyä vastustetaan, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on pakottavia perusteltuja syitä, jotka syrjäyttävät käyttäjän edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos käsittely on tarpeen oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Jos Bergmann Infotech GmbH käsittelee henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, käyttäjällä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten. Tämä koskee myös profilointia, siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos käyttäjä vastustaa Bergmann Infotech GmbH:lle suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuvaa käsittelyä, Bergmann Infotech GmbH ei enää käsittele henkilötietoja näihin tarkoituksiin.
Lisäksi käyttäjällä on oikeus henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvin perustein vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, jonka Bergmann Infotech GmbH suorittaa tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastollisiin tarkoituksiin tietosuoja-asetuksen (DS-GVO) 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, paitsi jos tällainen käsittely on tarpeen yleisen edun vuoksi suoritettavan tehtävän suorittamiseksi.
Vastustamisoikeuden käyttämiseksi käyttäjä voi ottaa suoraan yhteyttä mihin tahansa Bergmann Infotech GmbH:n työntekijään tai muuhun työntekijään. Käyttäjä voi myös käyttää vastustamisoikeuttaan automaattisten menettelyjen avulla, joissa käytetään teknisiä eritelmiä tietoyhteiskunnan palvelujen käytön yhteydessä, direktiivin 2002/58/EY estämättä.

h) Automatisoidut päätökset yksittäistapauksissa, mukaan lukien profilointi

Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on Euroopan unionin direktiivissä ja asetuksessa myönnetty oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu yksinomaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn, profilointi mukaan lukien, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi, edellyttäen, että päätös (1) ei ole välttämätön, jotta voidaan tehdä, käyttäjän ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekeminen tai täytäntöönpano, tai 2) on sallittu rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin lainsäädännössä tai jäsenvaltion lainsäädännössä ja että tällaisessa lainsäädännössä säädetään asianmukaisista toimenpiteistä käyttäjän oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi, tai 3) tehdään käyttäjän nimenomaisella suostumuksella.
Jos päätös (1) on tarpeen käyttäjän ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai (2) se tehdään käyttäjän nimenomaisella suostumuksella, Bergmann Infotech GmbH toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet käyttäjän oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen turvaamiseksi, joihin sisältyy ainakin oikeus saada käyttäjän osallistuminen rekisterinpitäjän puolesta, ilmaista näkemyksensä ja riitauttaa päätös.
Jos käyttäjä haluaa käyttää automatisoituja päätöksiä koskevia oikeuksiaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään.

i) Oikeus peruuttaa suostumus tietosuojalainsäädännön nojalla

Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on EU:n direktiivissä ja asetuksessa myönnetty oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus milloin tahansa.
Jos käyttäjä haluaa käyttää oikeuttaan peruuttaa suostumus, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään.
8. Tietosuoja sovelluksissa ja rekrytointiprosessissa
Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee hakijoiden henkilötietoja hakumenettelyn hallinnointia varten.
Käsittely voi tapahtua myös sähköisesti. Näin on erityisesti silloin, kun hakija toimittaa asiaankuuluvat hakemusasiakirjat rekisterinpitäjälle sähköisesti, esimerkiksi sähköpostitse tai verkkosivustolla olevan verkkolomakkeen kautta. Rekisterinpitäjä käyttää Google Drive -yritystallennustiliä näiden toimitettujen hakijatietojen tallentamiseen. Jos rekisterinpitäjä tekee työsopimuksen hakijan kanssa, toimitetut tiedot tallennetaan työsuhteen käsittelyä varten lakisääteisten säännösten mukaisesti. Jos rekisterinpitäjä ei tee työsopimusta hakijan kanssa, hakemusasiakirjat poistetaan automaattisesti kahden kuukauden kuluttua hylkäävästä päätöksestä ilmoittamisesta, edellyttäen, että rekisterinpitäjän muut oikeutetut edut eivät ole ristiriidassa tällaisen poistamisen kanssa. Muu oikeutettu etu tässä mielessä on esimerkiksi velvollisuus toimittaa todisteita yleisen tasa-arvolain (AGG) mukaisissa menettelyissä.
9. Tietosuojaselosteen käyttö ja soveltaminen
Google Analyticsin (anonymisointitoiminnolla) käytöstä ja käytöstä
Rekisterinpitäjä on integroinut Google Analytics -komponentin (anonymisointitoiminnolla) tähän verkkosivustoon.
Google Analytics on verkkoanalyysipalvelu. Verkkosanalyysi on verkkosivustojen kävijöiden käyttäytymistä koskevien tietojen keräämistä, kokoamista ja arviointia. Verkkosanalyysipalvelu kerää muun muassa tietoja siitä, miltä verkkosivustolta käyttäjä on siirtynyt verkkosivustolle (niin sanotut lähettäjät), millä verkkosivuston alasivuilla on käyty tai kuinka usein ja kuinka kauan jotain alasivua on katsottu. Verkkoanalyysiä käytetään pääasiassa verkkosivuston optimointiin ja Internet-mainonnan kustannusten ja hyötyjen analysointiin.
Google Analytics -komponentin ylläpitäjä on Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Rekisterinpitäjä käyttää lisäystä "_gat._anonymizeIp" web-analyysiin Google Analyticsin kautta. Tämän lisäyksen avulla Google lyhentää ja anonymisoi käyttäjän Internet-yhteyden IP-osoitteen, jos pääsy Internet-sivuillemme tapahtuu Euroopan unionin jäsenvaltiosta tai muusta Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolena olevasta valtiosta.
Google Analytics -komponentin tarkoituksena on analysoida verkkosivustomme kävijävirtoja. Google käyttää saatuja tietoja ja tietoja muun muassa arvioidakseen verkkosivujemme käyttöä, laatiakseen meille verkkoraportteja, joista käy ilmi verkkosivujemme toiminta, ja tarjotakseen muita verkkosivujemme käyttöön liittyviä palveluja.
Google Analytics asettaa evästeen käyttäjän tietotekniseen järjestelmään. Mitä evästeet ovat, on jo selitetty edellä. Asettamalla evästeen Google voi analysoida verkkosivustomme käyttöä. Joka kerta, kun kutsutaan jokin rekisterinpitäjän ylläpitämä verkkosivu, johon on integroitu Google Analytics -komponentti, kyseinen Google Analytics -komponentti saa automaattisesti aikaan sen, että käyttäjän tietoteknisen järjestelmän Internet-selain lähettää tietoja Googlelle verkkoanalyysia varten. Osana tätä teknistä prosessia Google saa tietoonsa henkilötietoja, kuten käyttäjän IP-osoitteen, jota Google käyttää muun muassa kävijöiden ja klikkausten alkuperän jäljittämiseen ja provisiolaskelmien tekemiseen.
Evästeen avulla tallennetaan henkilökohtaisia tietoja, kuten vierailun ajankohta, sijainti, josta vierailu on peräisin, ja käyttäjän verkkosivustollamme tekemien vierailujen tiheys. Aina kun käyttäjä vierailee verkkosivustollamme, nämä henkilötiedot, mukaan lukien käyttäjän käyttämän internet-yhteyden IP-osoite, välitetään Googlelle Yhdysvaltoihin. Google tallentaa nämä henkilötiedot Amerikan Yhdysvaltoihin. Google voi jakaa näitä teknisen prosessin kautta kerättyjä henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa.

Käyttäjä voi milloin tahansa estää evästeiden asettamisen verkkosivustollamme käyttämällä Internet-selaimen asianmukaista asetusta, kuten edellä on jo kuvattu, ja siten pysyvästi kieltää evästeiden asettamisen. Tällainen käytetyn Internet-selaimen asetus estää myös Googlea asettamasta evästettä käyttäjän tietotekniseen järjestelmään. Lisäksi Google Analyticsin jo asettaman evästeen voi milloin tahansa poistaa Internet-selaimen tai muiden ohjelmistojen avulla.

10. Tietosuojakäytäntö, joka koskee
Goodle Adwordsin käyttöä ja soveltamista
Rekisterinpitäjä on integroinut Google AdWordsin tähän verkkosivustoon.
Google AdWords on Internet-mainontapalvelu, jonka avulla mainostajat voivat sijoittaa mainoksia sekä Googlen hakukoneen hakutuloksiin että Googlen mainosverkkoon. Google AdWordsin avulla mainostaja voi määrittää etukäteen tietyt avainsanat, joiden avulla mainos näytetään Googlen hakukoneen tuloksissa yksinomaan silloin, kun käyttäjä hakee hakukoneella avainsanan mukaisen hakutuloksen. Googlen mainosverkossa mainokset jaetaan aiheeseen liittyvillä verkkosivustoilla automaattisen algoritmin avulla ja ennalta määriteltyjen avainsanojen mukaisesti.
Google AdWords -palvelujen ylläpitäjä on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Google AdWords -palvelun tarkoituksena on mainostaa verkkosivustoamme näyttämällä kiinnostuksen kohteena olevaa mainontaa kolmansien osapuolten verkkosivustoilla ja Googlen hakukoneen hakutuloksissa sekä näyttää kolmansien osapuolten mainontaa verkkosivustollamme.
Jos käyttäjä siirtyy verkkosivustollemme Googlen mainoksen kautta, Google tallentaa käyttäjän tietotekniseen järjestelmään niin sanotun muunnosevästeen. Mitä evästeet ovat, on jo selitetty edellä. Muunnoseväste menettää voimassaolonsa kolmenkymmenen päivän kuluttua, eikä sen avulla voida tunnistaa käyttäjä. Muunnosevästeen avulla seurataan, onko tiettyjä alasivuja, esimerkiksi verkkokauppajärjestelmän ostoskoria, kutsuttu verkkosivustollamme, edellyttäen, että evästeen voimassaolo ei ole vielä päättynyt. Konversioevästeen avulla sekä me että Google pystymme seuraamaan, onko AdWords-mainoksen kautta verkkosivuillemme saapunut käyttäjä saanut aikaan myynnin eli suorittanut tai peruuttanut tavaran oston.
Google käyttää muuntumisevästeen avulla kerättyjä tietoja ja tietoja verkkosivustomme käyntitilastojen laatimiseen. Käyntitilastoja käytetään puolestaan AdWords-mainosten kautta meille ohjattujen käyttäjien kokonaismäärän määrittämiseen, eli kyseisen AdWords-mainoksen onnistumisen tai epäonnistumisen määrittämiseen ja AdWords-mainosten optimointiin tulevaisuudessa. Yrityksemme tai muut Google AdWordsin mainostajat eivät saa Googlelta tietoja, joiden perusteella käyttäjä voitaisiin tunnistaa.
Muunnosevästeen avulla tallennetaan henkilökohtaisia tietoja, kuten käyttäjän käymät verkkosivustot. Joka kerta, kun käyttäjä vierailee verkkosivustollamme, henkilötiedot, mukaan lukien käyttäjän käyttämän internet-yhteyden IP-osoite, välitetään Googlelle Yhdysvaltoihin. Google tallentaa nämä henkilötiedot Amerikan Yhdysvaltoihin. Google voi luovuttaa näitä teknisen menettelyn avulla kerättyjä henkilötietoja kolmansille osapuolille.
Käyttäjä voi milloin tahansa estää evästeiden asettamisen verkkosivustollamme, kuten edellä on kuvattu, käyttämällä käytetyn Internet-selaimen asianmukaista asetusta ja siten pysyvästi kieltää evästeiden asettamisen. Tällainen käytetyn Internet-selaimen asetus estää myös Googlea asettamasta muuntamisevästeen käyttäjän tietotekniseen järjestelmään. Lisäksi Google AdWordsin jo asettaman evästeen voi milloin tahansa poistaa Internet-selaimen tai muiden ohjelmistojen avulla.
Lisäksi käyttäjällä on mahdollisuus vastustaa Googlen kiinnostukseen perustuvaa mainontaa. Tätä varten käyttäjän on kutsuttava linkki www.google.de/settings/ads mistä tahansa käyttämästään Internet-selaimesta ja tehtävä siellä haluamansa asetukset.
Lisätietoja ja sovellettavat Googlen tietosuojasäännökset löytyvät osoitteesta https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
11. Tietosuojaselosteet Tilda Publishing:
n käytöstä ja soveltamisesta
Verkkosivustoamme isännöi Tilda Publishing (https://tilda.cc/ ). Se tarjoaa meille verkkoalustan, jonka avulla voimme tiedottaa sinulle tuotteistamme ja palveluistamme.
Tietojasi säilytetään Tildan tietovaraston, tietokantojen ja yleisen Tildan sovelluksen kautta. Ne tallentavat tietosi suojatulle palvelimelle palomuurin taakse.
Jos haluat lisätietoja, voit myös tutustua Tildan käyttöehtoihin (https://tilda.cc/terms/ ) tai tietosuojaselosteeseen (https://tilda.cc/privacy/ ).
12. Yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet
Slackin käytön ja soveltamisen osalta
Verkkosivustollamme käytetään yhteydenottolomakkeita, jotka on liitetty Slackiin , jota tarjoaa ja isännöi kolmannen osapuolen myyjä Slack (https://slack.com).
Tietosi tallennetaan Slackin tietovarastojen, tietokantojen ja yleisen Slackin sovelluksen kautta. Ne tallentavat tietosi suojatulle palvelimelle palomuurin taakse.
Voit antaa meille henkilöllisyytesi ja yhteystietosi täyttämällä lomakkeita tai olemalla yhteydessä meihin postitse, puhelimitse, sähköpostitse tai muulla tavoin, jotka käsitellään Slackin kautta, ja me vastaanotamme kerätyt tiedot suljettuihin suojattuihin yrityskanaviin Slackin kanaviin, jotta voimme vastata sinulle nopeammin. Tämä sisältää henkilötiedot, jotka annat, kun:
 • haet palveluitamme tai tilaat robottiesittelyn;
 • Pyydät materiaalien tai asiakirjojen lähettämistä sinulle;
 • osallistut työhakemukseen, kilpailuun, kampanjaan tai kyselyyn; tai
 • annat meille palautetta.
 • Käytämme kerättyjä tietoja eri tarkoituksiin:
 • Palvelumme tarjoamiseen ja ylläpitämiseen
 • Asiakastuen tarjoamiseen
Lisätietoja Slackin tietojen käytöstä on Slackin tietosuojakäytännössä osoitteessa https://slack.com/privacy-policy.
13. Käsittelyn oikeusperusta
DS-GVO:n 6. artiklan I kohdan a alakohta toimii yrityksemme oikeusperustana käsittelytoimissa, joissa saamme suostumuksen tiettyä käsittelytarkoitusta varten.

Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jonka osapuoli käyttäjä on, kuten esimerkiksi sellaisten käsittelytoimien osalta, jotka ovat tarpeen tavaroiden toimittamiseksi tai muun palvelun tai vastikkeen tarjoamiseksi, käsittely perustuu DS-GVO:n 6. artiklan I kohdan b alakohtaan. Sama pätee käsittelytoimiin, jotka ovat tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, esimerkiksi tuotteitamme tai palveluitamme koskevien tiedustelujen yhteydessä. Jos yritykseemme kohdistuu lakisääteinen velvoite, jonka vuoksi henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, esimerkiksi verovelvoitteiden täyttämiseksi, käsittely perustuu DS-GVO 6. artiklan I kohdan c alakohta toimii yrityksemme oikeusperustana. Harvinaisissa tapauksissa henkilötietojen käsittely voi tulla tarpeelliseksi käyttäjän tai muun luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Näin olisi esimerkiksi silloin, jos kävijä loukkaantuisi tiloissamme ja sen seurauksena hänen nimensä, ikänsä, sairausvakuutustietonsa tai muut elintärkeät tiedot olisi välitettävä lääkärille, sairaalalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. Tällöin käsittely perustuisi DS-GVO 6. Artiklan I kohdan d alakohtaan. Lopuksi käsittelytoimet voisivat perustua DS-GVO:n 6. Artiklan I kohdan f alakokohdan perusteella. Käsittelytoimet, jotka eivät kuulu minkään edellä mainitun oikeusperustan piiriin, perustuvat tähän oikeusperustaan, jos käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun suojaamiseksi edellyttäen, että käyttäjän etuja, perusoikeuksia ja -vapauksia ei syrjäytetä. Tällaiset käsittelytoimet ovat meille sallittuja erityisesti siksi, että eurooppalainen lainsäätäjä on nimenomaisesti maininnut ne. Tältä osin se katsoi, että oikeutettua etua voidaan olettaa olevan, jos käyttäjä on rekisterinpitäjän asiakas (yleisen tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 47 kappaleen 2 virke).

14. Käsittelyyn liittyvät oikeutetut edut
rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen
harjoittama

Jos henkilötietojen käsittely perustuu DS-GVO:n 6. artiklan I kohdan f alakohtaan, oikeutettu etumme on liiketoimintamme harjoittaminen kaikkien työntekijöidemme ja osakkeenomistajiemme hyvinvoinnin edistämiseksi.

15. Kesto, jonka ajan henkilökohtainen
tietoja säilytetään
Henkilötietojen säilytysaika määräytyy lakisääteisen säilytysajan mukaan. Määräajan päätyttyä vastaavat tiedot poistetaan rutiininomaisesti, jos niitä ei enää tarvita sopimuksen täyttämiseksi tai aloittamiseksi.
16. Lakisääteiset tai sopimusperusteiset vaatimukset
toimittaahenkilötietojen toimittaminen; sopimuksen
tekemisen välttämättömyys;käyttäjän velvollisuus
toimittaa henkilötiedot; tietojen toimittamatta jättämisen
mahdolliset seuraukset
Haluamme ilmoittaa sinulle, että henkilötietojen toimittamista vaaditaan joskus laissa (esim. verosäännökset) tai se voi johtua myös sopimusmääräyksistä (esim. sopimuskumppania koskevat tiedot).

Joskus sopimuksen tekeminen voi edellyttää, että käyttäjä antaa meille henkilötietoja, joita meidän on myöhemmin käsiteltävä. Käyttäjä on esimerkiksi velvollinen antamaan meille henkilötietoja, jos yrityksemme tekee sopimuksen hänen kanssaan. Henkilötietojen toimittamatta jättäminen merkitsisi sitä, että sopimusta käyttäjän kanssa ei voitaisi tehdä. Ennen kuin käyttäjä antaa henkilötietoja, käyttäjän on otettava yhteyttä johonkin työntekijäämme. Työntekijämme selittää käyttäjälle tapauskohtaisesti, vaaditaanko henkilötietojen toimittamista lain tai sopimuksen nojalla tai onko se välttämätöntä sopimuksen tekemistä varten, onko henkilötietojen toimittaminen pakollista ja mitä seurauksia henkilötietojen toimittamatta jättämisestä olisi.

17. Linkit muille verkkosivustoille
Osana Palvelua saatamme tarjota linkkejä tai yhteensopivuutta muiden verkkosivustojen tai sovellusten kanssa. Emme kuitenkaan ole vastuussa näiden verkkosivustojen tietosuojakäytännöistä tai niiden sisältämistä tiedoista tai sisällöstä. Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan ainoastaan tietoihin, joita keräämme Sivuston ja Palvelun kautta. Näin ollen tätä tietosuojakäytäntöä ei sovelleta sellaisen kolmannen osapuolen verkkosivuston käyttöön, johon pääset valitsemalla linkin Sivustollamme tai Palvelumme kautta. Siltä osin kuin käytät Palvelua toisen verkkosivuston tai sovelluksen kautta tai sen kautta, kyseisen toisen verkkosivuston tai sovelluksen tietosuojakäytäntöä sovelletaan kyseisen verkkosivuston tai sovelluksen käyttämiseen. Kehotamme käyttäjiämme lukemaan muiden verkkosivustojen tietosuojalausekkeet ennen niiden käyttämistä.
© Kaikki oikeudet pidätetään. Bergmann Infotech GmbH
+49 34223 43211
info@baumotor.com
SEURAA MEITÄ